Projectes i contractes

  • "L'avaluació de la qualitat de la pràctica docent i l'avaluació dels processos d'ensenyament i aprenentatge dels estudiants", 2012-2013. Investigador principal: Marti March Cerdà. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Universitat de les Illes Balears. Projecte.
  • - - "Accions per a la millora de la coordinació entre els estudia d'Educació Social i els cicles Formatius de Grau superior", 2012-2013. Investigador principal: BELEN PASCUAL. Ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent (UIB). Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE). Projecte.