Projectes i contractes

  • "Investigación sobre la demanda de vivienda social en el término municipal de Palma", 1992. Investigador principal: Ballester, L.. Programa no específico. Ajuntament de Palma.