Projectes i contractes

  • "Estudi sobre l'eficàcia dels sistema educatiu de les Illes Balears (2001-2008).", 2007-2008. Investigador principal: Orte Socías, C.. Contracte a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats (LOU). CES-Illes Balears. Contracte.
  • "Estudi sobre l'Educació a les Illes Balears (2001-2006)", 2007-2008. Investigador principal: Orte Socías, C.. Contracte a l'empara de l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats (LOU). CES-Illes Balears. Projecte.
  • 17115 - "PROJECTE PERE GARAU", 2007-2008. Investigador principal: CARLOS VECINA MERCHANTE. Estudios y análisis (EA). Ajuntament de Palma. Contracte.
  • "Convenio de colaboración entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració y la Universitat de les Illes Balears para llevar a cabo programas socioeducativos entre 2007 y 2009.", 2007-2009. Investigador principal: María del Carmen Orte Socías. Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració del Govern de les Illes Balears. Contracte.
  • SEJ2007-67306 - "Prevención de Conductas Problema en la Familia: Programa de Competencia Parental para Familias en Situación de Dificultad Social (PROCOMFAM)", 2007-2010. Investigador principal: María del Carmen Orte Socías. Programa Nacional de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas. Ministerio de Educación y Ciencia. Projecte.
  • "Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme programes socioeducatius els exercicis 2007 i 2009", 2007-2009. Investigador principal: María del Carmen Orte Socías. Conveni amb institució pública o privada. CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS GOVERN CAIB. Contracte.
  • PROGECIB 13B - "Prevención del consumo de drogas en la família: programa de competencia parental para drogodependientes en tratamiento", 2007-2009. Investigador principal: María del Carmen Orte Socías. Programa per al foment de la investigació de qualitat en ciències socials i humanitats (Projectes d'R+D+I per a grups emergents i competitius de les Illes Balears). Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. Govern de les Illes Balears. Projecte.
  • "Prevención de Conductas Problema en la Familia: Programa de Competencia Parental para Familias en Situación de Dificultad Social", 2007-2008. Investigador principal: María del Carmen Orte Socías. Programa per al foment de la investigació de qualitat en ciències socials i humanitats (Projectes d'R+D+I per a grups emergents i competitius de les Illes Balears). Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació. Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern Balear de les Illes Balears. Projecte.